Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Dostavba areálu fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave

Pre potreby Fakulty matematiky, fyziky a informatiky sa navrhuje vybudovanie nového “Pavilónu špičkových technológií”. Pavilón bude určený pre výchovu študentov, doktorantov, pedagógov FMFI UK, odborníkov z praxe, ale poskytuje tiež možnosť realizácie základného výskumu do prototypových riešení nutných pre ich zavedenie do praxe.

Súčasťou pavilónu budú prednáškové a školiace priestory s potrebným hygienickým zázemím a ubytovacie priestory pre stážistov a odborníkov z praxe.

Pre potreby Prírodovedeckej fakulty sa navrhuje vybudovanie nového “Pavilónu špecializovaných pracovísk”. Pavilón vytvára priestor pre komplexný prístup k výskumu realizácii a prenosov výsledkov do praxe a tiež k výchove nových odborníkov.

V pavilóne sa nachádzajú pracoviská výskumného typu, laboratóriá, seminárne a školiace miestnosti a potrebné zázemie k týmto prevádzkam. Súčasťou pavilónu budú tiež priestory slúžiace pre potreby archívu UK a študijno-informačné centrum PRiF UK.

cam 01 up cam 02 up cam 06 up cam 07 up cam 09 up


Súbor na stiahnutie:

Top