Služby

Príprava investičného procesu, konzultačné služby a prieskumy

Proma - služby

Naša spoločnosť poskytuje poradenské a konzultačné služby vo všetkých oblastiach svojho podnikania. Pre zákazníka vieme takýmto spôsobom zabezpečiť podklady pre projekty, prepočty, prieskumy trhu, hodnotenia, nacenenia, prípadne poskytnúť odborné posudky, skúšky, stanoviská, spracovať business plany pre komunikáciu s bankami a pod. V rámci stavebného procesu tiež pre zákazníkov a investorov zabezpečujeme prieskumné práce:

 • pomoc pri vyhľadávaní vhodnej lokality a prieskum ich účelnosti, realizovateľnosti a efektívnosti
 • zistenie majetkových a právnych vzťahov, zmluvných vzťahov a vecných bremien
 • spracovanie business planu, feasibility study
 • geodetické, geologické a ostatné potrebné prieskumy
 • spracovanie environmentálnej štúdie vrátane EIA

Komplexné architektonické služby, projektovanie stavieb

Proma - služby

Ponúkame komplexné architektonické a inžinierske služby od poradenstva cez vypracovanie projektovej dokumentácie, inžiniering, stavebný dozor, autorský dozor až po kolaudáciu. Spracujeme dokumentáciu pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, tendrovú dokumentáciu a realizačnú projektovú dokumentáciu.

Dominantnou činnosťou našej spoločnosti je projektovanie občianskych a priemyselných stavieb, či sa už jedná o novostavby alebo rekonštrukcie. Sú to predovšetkým:

 • priemyselné objekty, haly
 • administratívne a polyfunkčné objekty
 • dopravné stavby
 • penzióny, hotely
 • rodinné domy a bytové domy – novostavby

Inžinierske služby

Proma - služby

V rámci inžinierskej činnosti sa snažíme ponúknuť komplexné služby, ktoré odbremenia zákazníka od čo najväčšieho množstva úkonov, ktoré sú potrebné na zvládnutie investičného zámeru.

Inžiniering – ponuka služieb:

 • predjednanie investičného zámeru
 • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia
 • legalizáciu stavieb, búracie povolenia
 • zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)
 • zabezpečenie stavebného dozoru a autorského dozoru
 • spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby

Realizácia a výstavba

Proma - služby

Stavby realizujeme presne podľa prianí zákazníka. Vďaka vlastnej projekcii a mnohým skúsenostiam na všetkých úrovniach výstavby, dokážeme investorom predloženú dokumentáciu doladiť do detailov a ponúknuť kvalitu overenú rokmi skúseností s mnohými spokojnými zákazníkmi. V rámci realizácií ponúkame:

 • výber dodávateľov materiálov a prác pre realizáciu stavby
 • realizácia stavby
 • kontrolovanie a manažment realizácie projektu

Energetika a energetická efektívnosť budov

Proma - služby

Nižšia spotreba energie v budovách je základom zníženia prevádzkových nákladov na minimum a zároveň slúži aj na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti a boja s klimatickými zmenami. Naša spoločnosť ponúka zákazníkovi audit a hodnotenie budovy s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov, ako aj vypracovanie projektu na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

 • Vypracovanie energetického auditu- zhodnotenie súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti
 • Návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov, vyčíslenie ekonomického prínosu energetických úspor a vyčíslenie návratnosti investičných nákladov
 • Meranie a klasifikovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a porúch
 • Návrhy stavebno-technických a konštrukčných úprav objektov pre zníženie energetickej náročnosti
 • Spoločnosť Proma s.r.o. ponúka svojím klientom vypracovanie energetických certifikátov Proma - službyv zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z.

Top