Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad

V návrhu je akceptovaný a ponechaný výraz torza so zásahmi kultivujúcimi a prezentujúcimi charakteristické črty hradobnej architektúry. Návrh nadväzuje na metodický princíp obnovy hradu zo 40. rokov 20. storočia a upravuje niektoré jeho prvky podľa výsledkov nových výskumov.

Stanovená rámcová metóda obnovy – náznaková rekonštrukcia. Pri obnove Spišského hradu  je hlavným cieľom návrhu obnoviť charakter pôvodného kontextu celého hradného areálu s jeho jednotlivými kultúrnymi vrstvami. Pri reinterpretácii vybraných významných zaniknutých javov je uplatnený princíp štylizácie pôvodných objektov a prvkov.

Zásadnou ideou pri tvorbe priestorov je rozdelenie riešeného územia na štyri jasne priestorovo aj funkčne segregované časti.
1. Barbakan (Vstupný priestor)
2. Stredné predhradie (Komerčný priestor)
3. Horné predhradie (Komunikačný priestor) 
4. Horný hrad (Výstavný priestor)

Horný hrad je prezentovaný v jeho ucelenej renesančnej podobe. Vzhľadom na rozdielnu mieru deštrukcie Východných a Západných palácov je vnímanie pôvodného kontextu nádvoria v súčasnosti narušené. Tento kontrast návrh vyrovnáva. Románsky palác, šperk hradu, je prezentovaný v jeho ucelenej podobe, kedy plnil reprezentačnú funkciu – neskorogotická fáza.

11 11_1 11_10 11_11 11_12 11_13 11_14 11_15 11_16 11_17 11_18 11_19 11_2 11_20 11_3 11_4 11_5 11_6 11_7 11_8 11_9


Súbor na stiahnutie:

Top