Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Bratislavská univerzita – Ekonomická fakulta – rekonštrukcia zo ZŠ Tematínska, Bratislava

Zámerom investora bolo prebudovať budovu bývalej 24-triednej ZŠ na priestory pre Vysokú školu ekonomickú. Pôvodné priestory sú pre tento účel vyhovujúce po stránke architektonickej, typologickej, dispozičnej i hygienickej. Pôvodná budova bola daná do prevádzky v 80-tych rokoch, je udržiavaná a schopná okamžitej prevádzky.

Predmetom rekonštrukcie boli vstupné priestory, kuchyňa, blok A3, kde došlo k prestavbe dvoch telocviční na auly, ďalej blok B2, v ktorom sa prebudovali pôvodné odborné učebne na posluchárne stredných rozmerov a nakoniec priestory dielní v suteréne, ktoré boli prebudované na knižnicu. Celá rekonštrukcia bola zrealizovaná pri zachovaní pôvodného vzhľadu budovy, bez zásahov do nosných konštrukcií a bez zásadnej zmeny dispozičného riešenia. Stavebné úpravy sú len lokálne.

V rekonštruovaných priestoroch boli zrealizované nové rozvody elektroinštalácie a vzduchotechniky s napojením na existujúce rozvody.

CIMG4263 CIMG4266 CIMG4270


Súbor na stiahnutie:

Top