References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Zmenili sa podmienky na úspech – čakajú nás výzvy

V stavebníctve prešlo vlani, ako napokon celá ekonomika Slovenska,

zaťažkávacou skúškou. Čo sa zmenilo v stavebníctve? O tom hovorí Ing. Ján Majerský, PhD., predseda správnej rady skupiny PROMA a exprezident ZSPS.

Ako hodnotíte rok 2009 z pohľadu majiteľa a manažéra firiem pôso biacich v stavebníctve, dlhoroč ného aktívneho člena a exprezi­denta Zväzu stavebných podnika teľov Slovenska? Bol to rok plný zmien a zvratov, ktoré so sebou priniesla kríza. Bol to však aj rok nových výziev. Po ča se konjunktúry a dostatku, ba až nadbytku práce, ktorý sme zažívali v slovenskom stavebníctve v pred chádzajúcich štyroch rokoch, prišli zmeny, z ktorých niektoré som pred pokladal, no mnohé som, poviem úprimne, nečakal.

Napriek tomu sme sa však snaži li splniť vysoké ciele, ktoré sme si stanovili na konci roku 2008 a aj keď sa to nie všetkým našim firmám podarilo, tento ťažký rok sme zvlád li veľmi dobre.

Na začiatku roka 2009, ešte vo funkcii prezidenta ZSPS, som pred povedal pokles stavebnej produkcie asi o 10 %. Tento predpoklad sa po tvrdil, hoci by som sa práve v tejto predikcii rád mýlil. Ešte väčší pre pad, a to asi 13 %, bol v tržbách za vlastné výkony a tovar v našich stavebných firmách. To, čo však hodnotím pozitívne, je prístup väčši ny stavebných podnikateľov, ktorí sa snažili udržať zamestnanosť a mzdy, čo potvrdili aj štatistiky za posled ných 10 mesiacov roka 2009 – bo li úplne porovnateľné s rokom 2008. Permanentne sledujem aj vývoj sta vebníctva v okolitých krajinách. Lep šie výsledky ako my mali iba poľskí stavbári. Najväčší pokles stavebnej produkcie zaznamenalo stavebníc tvo v Španielsku a írsku.

Ako ste to všetko zvládli? Potvrdil sa mi názor, že partner stvá sa tvoria v čase krízy, nie v ča se blahobytu a dostatku. Práve v ča se krízy sa ukáže skutočný vzťah ľu dí k firme a jej cieľom. To, ako sa prejavili naši zamestnanci, klienti, obchodní partneri a subdodávate-lia, bolo pre mňa najpríjemnejším prekvapením. Našli sa však aj ne gatíva v podobe horších obchodných vzťahov a slabšej platobnej disciplí ny. Viacerí „podnikatelia” pritom vy užívali tému „kríza” na zakrytie sla bých manažérskych schopností a neschopnosti platiť svoje pohľadáv ky. Rok 2009 priniesol aj straty, no nepokladám ho za neúspešný. Pri spôsobili sme sa novým podmien kam a požiadavkám. Pomohla nám pritom aj naša ekonomická predví davosť a čiastočná sebestačnosť, ktorú sme si vybudovali v rokoch konjunktúry. Vyšli sme obohatení o poznanie, že naša stratégia a orientácia v podnikaní sú správ ne. Pochopili sme aj to, že rok 2009 nebol len nejakým zakolísaním a čas rovnováhy je ďaleko.  viac…

Zdroj: Hospodárske noviny, 22. júla 2010


File to download:

Top