References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Úspech firmy založili na slušnosti

DESAŤ ROKOV PRACUJE v projektovo-stavebnej spoločnosti Proma. Postupne sa vypracoval až na miesto výkonného riaditeľa. Túto funkciu vykonáva od za čiatku roka. Proma sa aj s jeho prispe ním zaradila medzi desať najvýznam­nejších spoločností svojho druhu na Slovensku.
Firma vyvíja aktivity po celej Európe, ale aj v Moskve, kde má pobočku. Jozef Štrba pracoval aj pri miešačke. Verí totiž, kto chce ludí riadiť, mal by dokonale po znať ich prácu.
Aká bola vaša doterajšia kariéra?
Vysokú Školu som skončil pred 23 rokmi. Z toho som s ro kov pracoval v Pozemných stav bách ako majster a stavbyvedú ci. Keď ich rušili, prešiel som do súkromnej stavebnej spoločnos ti, kde som začínal pri miešačke. Bral som to ako nevyhnutný vý voj. Po siedmich rokoch som tam končil v pozícii výrobno-technického riaditeľa. Odišiel som, pretože som mal iné ambí cie ako spomínaná firma.
Ich naplnenie som našiel v spoločnosti Proma. Pred desia timi rokmi som tu začínal ako stavebný dozor, neskôr prípra-vár arozpočtár stavieb. Robil som inžiniersku činnosť a mal som na starosti kontakty s úradmi. V priebehu tých desia tich rokov som s majiteľom spo ločnosti Jánom Majerským za kladal    niektoré oddelenia.
V roku 2001 som sa stal vedúcim technického úseku, od roku 2004 som bol technický riadite! a prokurista a od začiatku tohto roku som výkonný riadite! spoločnosti.
V odbore ste si vyskúšali prak ticky všetky pozície. Patríte teda k tým manažérom, ktorí prácu svojich ľudí poznajú do konale?
Skutočne som si prešiel tak mer všetkými pozíciami v sta vebníctve. Nielen cez projekciu, rozpočtovanie, inžiniering, ale aj vlastnú realizáciu stavieb a ich dozorovanie. Stavby som nielen pripravoval a riadil, ale robil som aj priamu fyzickú prá cu, murovanie, šalovanie a iné. Odporúčam to každému, kto chce riadiť ludí. Poznám preto dobre prácu mojich ľudí.
Proma patrí v súčasnosti me dzi desiatku najúspešnejších spoločností na Slovensku. V silnej konkurencii architek­tonických a projektových fi riem asi nebolojednoduché dostať sa na vrchol.
Keďsomvroku 1998 prišiel do firmy, celé hospodárstvo preží valo krízu, ktorá sa obzvlášť pre javovala v stavebníctve. Kriti cké roky boh práve 1998 a 1999. Spolu s Jánom Majerským sme vážne uvažovali, ako ďalej. Či skončíme, alebo začneme hladať nové príležitosti, kam firmu po sunúť. Rozhodli sme sa pre dru hú možnosť. Začali sme hladať partnerov v zahraničí, najmä v ČR . Aj preto sme boli jednou z prvých firiem u nás, ktorá za čala projektovať obchodné cen trá.
Firmu ste udržali a zveľadili. Načo ste vsadili?
Chceme byť zákazníkom ná pomocní vždy avkaždej situ ácii. Za každých okolností sa tiež snažíme byť k ľuďom slušní. Preto sa nám darilo presviedčať investorov, klientov a zákazní kov, že vieme maximálne uspo kojiť ich predstavy, a že sa na nás môžu spoľahnúť. Prijali sme systémy manažérstva kvality, aktívnej motivácie, odmeňova nia a partnerstva. Podarilo sa nám rozšíriť 15-členný kolektív na 110 zamestnancov, spolu pracovníkov, projektantov a in žinierov. Projektanti a architek ti sú kreatívni ľudia, dávame im preto určitú voľnosť. Spolupra cuje s nami veľa projektantov so živnosťou, ale aj právnické oso by v rámci celého Slovenska. Snažíme sa stále rozširovať po nuku služieb, ktoré poskytuje me klientom.

Dnes už poskytujeme aj služ by v oblasti prípravy stavieb -inžinierskej, pozemkovej, či právnej. Tiež kompletné projek tové činností, inžinierske čin ností, dozorovanie stavieb a najnovšie už aj stavby na kľúč.
Čím je špecifické slovenské stavbárske prostredie?
Keď sme vstupovali do súťaže na projekt pre spoločnosť Kia Motors Slovakia, mysleli sme si, že projektanti, ktorí pripravujú takýto projekt, musia byť ľudia, ktorí už projektovali podobné veľké závody. Skúseností z tohto aj ďalších projektov nám však ukázali, že naši ľudia to zvládnu rovnako. Dokázali sme presved čiť investorov, že naši architekti a projektanti sú na takej istej úrovni ako ich. Dokonca na vyš šej, lebo ovládajú naše normy, ktoré sú Často ešte prísnejšie, ako normy iných krajín. Som rád, že sme dokázali obhájiť svo je technické riešenia voči sta rým „fachmanom,” ktorí prišli z mnohých krajín západnej Európy. Druhou stránkou veci je však to, že práca našich ľudí, ktorá je na rovnakej úrovni ako v zahraničí, nie je aj rovnako dobre ohodnotená. Potom sa nám Často stáva, že odborníci odchádzajú do zahraničia, kde zarábajú niekoľkonásobne viac. Tretím Špecifikom u nás je, že nám stále chýba vyzretejšie podnikateľské prostredie. Je tu veľa firiem, ktoré sú pre moder ný stavebný trh pripravené a sú už etablované, ale stále aj celý rad firiem, ktoré prežívajú z minulosti, majú pomýlené predstavy o spôsobe podnikania a degradujú prácu slušných ľudí a meno stavebnej obce.
Aký ste typ manažéra?
Každý problém sa snažím rie šiť partnersky a v dialógu. Mys lím, že mám dobre vyvinutý aj zmysel pre zodpovednosť. Ko nečné rozhodnutie musím preto urobiť ja. Pokiaľ sa vyskytne problém, snažím sa ľudom po môcť. Nenechávam ich vtom samých. Vo firme máme veľa mladých ľudí. Vekový priemer je u nás 31,8 roka. Mladí potrebujú pocit podpory. Aj keď sú odborne zdatní, v určitých okamihoch potrebujú cítiť, že za nimi nie kto stojí. Snažíme sa, aby cítili, že za nimi niekto stojí, aby mali pocit istoty.
Aký by mal byť podľa vás ide álny manažér?
Neviem, Či na to existuje jed noznačná odpoveď. Mal by po znať prácu svojich ľudí, mal by ich vedieť motivovať, mal by sa ich vedieť zastať, ale mal by ve dieť aj zobrať zodpovednosť za výsledky kolektívu. V prípade neúspechu by ho mal vedieť analyzovať a na základe toho nájsť riešenie, aby sa kolektív dokázal z chýb poučiť. Mal by to byť človek komunikatívny, zod­povedný a osobnosť, aby ho tak vnímali aj ostatní. Úspech je často otázkou povahových vlastností.
Čo vyžadujete od svojich za mestnancov?
Zo 110 spolupracovníkov som mal viac ako s polovicou prijí mací pohovor. Nikdy som od niekoho nepýtal vysvedčenie. Prvoradá je u mňa komunika tívnosť, lojálnosť voči firme, prirodzená slušnosť, záujem stá le sa vzdelávať. Odborná stránka je tiež dôležitá, ale nekladiem ju na prvé miesto. Kto chce, ten sa naučí.
Dávate priestor aj absolven tom.
Každý rok sa knámhlási 25 -30 absolventov, z ktorých ročne prijmeme piatich, Či šiestich.
Z nich 80 percent zostáva u nás pracovať nastálo. Príleži tosť mladým dávame už počas štúdia. Spolupracujeme aj so stavebnými fakultami. Praxujú u nás a z nich si vytypujeme ľu dí, s ktorými by sme radi praco vali.
Aké sú ciele firmy do budúc nosti?
Sú veľmi smelé a vysoké. Ma jiteľ našej spoločností je človek, ktorý si kladie najvyššie ciele, je náročný nielen na seba, ale aj na okolie. Navyše je aj veľký vizionár a obklopuje sa ľudmi, ktorí dokážu jeho vízie naplniť. Pred nedávnom sme založili stredis ko v Ružomberku a v Prešove. Chceme totiž pôsobiť na celom území Slovenska. Pobočku má me aj v Moskve. Už teraz tam úspešne realizujeme niektoré projekty. Pripravujeme sa totiž na to, že stavebný boom na Slo vensku o pár rokov skoční. V krajinách bývalého sovietske ho bloku sa budú môcť realizo vať ešte celé generácie stavbá rov.
Pripravovali sme sa na nový energetický zákon, ktorý teraz vstúpil do praxe. Vzhľad to, že chceme poskytovať čo najširšie služby, zameriavame sa na projektový manažment. Do búducna sa zameriavame na prípravu projektov vyššej občianskej vybavenosti, nemocníc, športové a voľnočasové centrá, najmä na bytovú výstavbu a technickú infraštruktúru. Potom zostane otázka rekonštrukcie, údržby a obnovy týchto objektov. Kopíruje sa totiž trend, ktorý bol v západných krajinách v minulosti a stále prebieha.
Zvykla si rodina na vaše pracovné zaťaženie?
Áno, ale musím sa im poďakovať za trpezlivosť, pretože spočiatku som bol takmer stále na cestách po celom Slovensku. Moja manželka je tolerantná a dokáže akceptovať výpadky z zbežného rodinného života. Ja sa zase na oplátku snažím voľnú chvíľu venovať rodine, práci na dome a záhrade.
Ako relaxujete?
Dlhé roky som sa venoval práci a popri tom stavbe rodinného domu. Pred rokom sme si kúpili psíka a zistil som, že starať sa oňho je pre mňa relaxom. Môj deň začínal, aj končil prechádzkou s ním, vtedy som najlepšie relaxoval. V každom prípade však nie som typ, ktorý preferuje pasívny oddych. Musím oddychovať aktívne. Napríklad pri práci na záhrade.
Okrem toho ste venovali ný Čas aj spoločenským a vitám.
Niekoľko rokov som pôsobil aj ako predseda rodičovskej rady na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Prijať takúto funkciu na najväčšej škole v rámci kraja nebolo  jednoduché. Snažil som sa však škole maximálne pomôcť.
zdroj: MICHAL, Žilinské noviny MY

File to download:

Top