References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Stavebníctvo v apríli ožilo, potiahli ho diaľnice

Marcela Šlmková

Bratislava

Na Slovensku sa znova stavia. Za prekvapujúcim oživením výstavby stojí najmä budo vanie diaľnic, naďalej zaostá va budovanie bytov a domov. Medziročný pokles stavebníc tva sa v apríli spomalil z mar cových 12,9 percenta na 1,2 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad.

Slovenskí stavbári sa k aprí lovému oživeniu vyjadrujú zdržanlivo. Podľa Jána Majer ského zo Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska sta vebníctvu pomohla najmä dostavba niektorých úsekov diaľnic. „Prepad sa zmenšu je od začiatku roka. Výsled ky za prvé tri mesiace nazna čovali, že situácia stavbárov sa zlepšuje a práce pribúda,” informoval Majersky. Staveb né spoločnosti však nepred-pokladajú, že oživenie bude viditeľné v druhom polroku. „Stav spred dvoch – troch ro kov sa zrejme tak rýchlo nezo pakuje, keď sa u nás stavalo vo veľkom. Momentálne sa snaží* me aspoň o stabilizáciu trhu, teda aby prepad nenarastal,” povedal Majerský.

Udržanie stavebníctva na ne padajúcej úrovni by podľa od borníkov mohli v ďalších me siacoch podporiť aj nízke ceny stavebnín. Predajcovia však zvýšenie dopytu nepociťujú. „Nepredávame viac staveb nín. V prvom štvrťroku sme dokonca zaznamenali stratu takmer 50 percent oproti roku 2008,” povedal Igor Lukáč zo Združenia obchodníkov so stavebninami. Zvýšenie pre daja materiálov predpokladá v najbližších mesiacoch, kto ré bývajú pri predaji najsilnej ším obdobím roka. ba budov stále viazne. V po rovnaní s obdobím pred krí zou sa prepadla o 23 percent. „Od začiatku roka sme sa za meriavali skôr na dokončenie spustených projektov ako na stavbu nových budov,” po vedal Vladimír Jurík zo sek cie bytovej výstavby združe nia stavebných podnikateľov. viac…

 

zdroj: PRAVDA


File to download:

Top