References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Rusko je špecifickým trhom:treba zvážiť všetky riziká

Jozef Štrba zo spoločnosti PROMA Žilina: Závod KIA bude postavený načas

1. Vaša spoločnosť patrí medzi tri projektantské firmy, ktoré pripravujú výstavbu pre závod KIA/Hyundai. Čím je z vášho hľadiska táto činnosť špecifická?
Špecifikom práce na tejto akcii je prístup nášho zákazníka, ktorým je generálny dodávateľ stavby, k riešeniu otázok investora. Neustále sa hľadajú nové – technicky a ekonomicky optimálnejšie riešenia, ktoré v konečnom dôsledku výrazným spôsobom zvyšujú kvalitu diela ako takého. Samozrejme táto snaha by nemala očakávaný efekt, pokiaľ by každý, kto sa na tomto projekte zúčastňuje, neodviedol maximum svojej práce. Pri práci na tejto akcii všetci projektanti, technici a stavbári kontaktom so zástupcami generálneho dodávateľa stavby, ktorým je japonská spoločnosť TAKENAKA Europe, získavajú neoceniteľné skúsenosti pre svoju ďalšiu prácu.

2. V akom štádiu je momentálne príprava tejto investície, ktorá je pre Slovensko strategická?
Vzhľadom na verejnosti známe problémy s výkupom pozemkov a ich ďalší vývoj priamo pre túto stavbu je stav prác na výrobných halách a priľahlej infraštruktúre dnes už veľmi dobrý. Je predpoklad, že výrobný závod bude ukončený v predpokladanom termíne. Problémom však zostáva vonkajšia infraštruktúra, kde sú stavebné práce takmer zastavené vzhľadom na vlastnícky nevysporiadané pozemky.

3. Čo je ešte potrebné urobiť, aby sa príprava na výstavbu závodu KIA/Hyundai dostala do záverečného štádia a mohla sa bezproblémovo rozbehnúť?
Jedinou prekážkou plného rozbehu celej akcie je dnes vyporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod zvyšnú časť výrobného závodu a najmä pre infraštruktúru.

4. V čom bola pre vás práca na tejto investícii nová a poučná?
Pri práci na tejto akcii sme sa prvý krát stretli s koordináciou viacerých skúsených firiem v oblasti prípravy stavby, jej projektu a realizácie v medzinárodnom tíme, s riešením zložitých vzťahov vlastníckych pomerov pri výkone inžinierskej činnosti pre zabezpečenie územného a stavebného povolenia. Úplnou novinkou však pre nás bola práca na tzv. programovaní stavby, tzn. na hľadaní najoptimálnejších variant jednotlivých technických riešení, ich vyhodnocovaní a spracovávaní podkladov pre vlastnú projektovú dokumentáciu. Prvou informáciou, na základe ktorej sme vlastne začali prípravu tohoto projektu, bola informácia investora, že na území veľkom 180Ha (areál spoločnosti KIA) chce postaviť závod, v ktorom bude v konečnom dôsledku vyrábať cca 300 000 automobilov ročne. Na základe tejto informácie začal tím špecialistov zo všetkých oblastí, ktorých sa výstavba priemyselných závodov dotýka, so špecifikáciou jednotlivých požiadaviek STN, hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, technologických požiadaviek, požiadaviek na ochranu životného prostredia a podobne.Výsledkom takmer ročnej práce týchto špecialistov zo všetkých kooperujúcich firiem je najväčší projekt, aký sa na Slovensku v ére jeho samostatnosti realizoval.

5. Je známe, že vaša spoločnosť zameriava svoju pozornosť aj na Rusko a východné trhy. Prečo je pre vás tento trh zaujímavý?
Jednou z vízií našej spoločnosti je aktívnym spôsobom sa podieľať na príprave stavebných investícií aj mimo územia Slovenskej republiky. Historická skúsenosť niektorých našich pracovníkov z pôsobenia v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, skúsenosti z prípravy projektov a stavebných investícií na Slovensku a reálny pohľad na smer ďalšieho vývoja expanzie investorov nás čoraz viac utvrdzujú v našom snažení sa etablovať na Ruskom trhu a trhoch niektorých krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Zaujímavým pre nás je toto teritórium z dôvodu predpokladu vstupu dôležitých investorov na toto územie (veľká časť z nich už má svoje prvé skúsenosti na tomto trhu za sebou a zriaďuje svoje filiálky). No a samozrejme že tam, kde je investor, musí byť aj developer, ktorý mu svojimi službami pomôže realizovať jeho investičný zámer.

6. Čo konkrétne sa vám podarilo doteraz na ruských, resp. východoeurópskych teritóriách realizovať?
O všetkých našich aktivitách v týchto teritóriach nechcem hovoriť, ale spomeniem len tie, na ktorých máme za sebou prvé výsledky. Koncom minulého roku sa nám podarilo získať kontrakt na projektovú prípravu výstavby administratívneho komplexu pre ťažobno-upravárenský kombinát v Starom Oskole (Belgorodská oblasť). V tomto roku sme získali kontrakt na rekonštrukciu kongresového objektu v centre Moskvy. Máme za sebou projektové práce pre rekonštrukciu Spoločenského domu a Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Moskve. V minulosti sme realizovali v spolupráci s MATADOR-om Púchov projektové práce pre ich prevádzku v Omsku a Moskve.

7. Aké sú vaše skúsenosti s podmienkami v Rusku a v čom sa odlišujú od našich?
Podmienky na podnikanie v Rusku sú veľmi špecifické. Legislatívne podmienky, bankové vzťahy a podnikateľské prostredie ako také nie sú ešte zďaleka pripravené na absorbovanie záujmu zahraničných investorov o túto oblasť. Pre každého podnikateľa, ktorý sa rozhoduje pôsobiť na tomto trhu je veľmi dôležité zvážiť všetky riziká, ktorým je podnikanie v Rusku vystavené. Investičná náročnosť na zriadenie prevádzok v Rusku a následne samotné prevádzkovanie pobočiek je výrazne drahšie ako na Slovensku čo je tiež špecifikum podnikania v tomto štáte. Pri podnikaní v Rusku musí každý akceptovať dané špecifiká ináč nebude úspešný. To však platí pre každú krajinu kde chceme podnikať. Každá zahraničná spoločnosť má na začiatku problémy zorientovať sa v spleti domácich podnikateľských podmienok a ako najvýhodnejšia sa javí cesta založenia spoločnej firmy s ruským subjektom, ktorý pozná dokonale miestne podmienky podnikania, ktoré sa v jednotlivých regiónoch Ruska a v Moskve tiež odlišujú.

8. Mohli by ste stručne predstaviť ďalšie dôležité aktivity spoločnosti Proma?
Medzi dôležité aktivity našej spoločnosti môžeme zaradiť pokračovanie etablovania a stabilizácie našej spoločnosti v Ruskej federácii, výraznejšie smerovanie k realizácii vlastných developerských projektov. Ako jedna z prvých projekčných spoločností zavádzame v tomto roku pre riadenie a organizáciu našich projektov Informačný systém Proma, od ktorého si sľubujeme výraznejší rast produktivity práce, typológií jednotlivých činností potrebných k realizácii projektu a celkovo väčšiu dynamiku našej činnosti.

9. Aké sú vaše skúsenosti so SARIO?
Priame skúsenosti so spoločnosťou SARIO nemáme. Stretávame sa nepriamo prostredníctvom zahraničných investorov, pre ktorých pracujeme a ktorých SARIO získalo.

10. Na čom konkrétne momentálne spolupracujete?
V súčasnosti sa aktivity našej spoločnosti sústreďujú na prípravu stavebných investícií pre ďalších dodávateľov automobilového priemyslu, ktorí prichádzajú za spoločnosťou KIA, na prípravu vlastných developerských aktivít, spoluprácu so samosprávou pri príprave výstavby bytových domov, výstavbu logistických parkov. Z významnejších akcií sa naďalej podieľame na redesigne pobočiek a expozitúr VÚB, realizujeme projektové a inžinierske práce pre Johnson Controls v Lučenci, Spartan v Trnave, Vysokú školu práva v Bratislave, na ruskom trhu kongresový objekt v Moskve, administratívne centrum v Starom Oskole…

zdroj: SLOVENSKO A REALITY 14/2005


File to download:

Top