References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Pilotný projekt renovácie základnej školy

Ciele EÚ hovoria jasne. Do roku 2020 by sme mali usporiť 20 % v celkovej spotrebe energií, o 20 % znížiť nebezpečné emisie CO2 a 20 % potreby energie by mali kryť obnoviteľné zdroje. Do tejto koncepcie zapadá nielen výstavba energeticky úsporných nových domov a budov, ale predovšetkým renovácia existujúcich objektov.

Na Slovensku je v súčasnosti približne 600 škôl, ktoré ešte prichádzajú do úvahy pre modernizáciu na energeticky úspornú úroveň. Tým by sa ročne mohla spotreba plynu na vykurovanie znížiť o približne 23,4 miliónov m3.

Popis pôvodného stavu

To by zodpovedalo úspore približne 10 miliónov eur každý rok! Okrem toho sa v budovách zlepšia aj podmienky pre vyučovanie. 

Objekt školy v Lietavskej Lúčke sa skladá z niekoľkých blokov. Hlavný trojpodlažný blok je učebňový spolu s komunikačnými priestormi – schodiskami a chodbami. Ďalším blokom je jednopodlažný objekt šatní. Tieto dva bloky sú vzájomne stavebne prepojené. Na blok šatní nadväzujú dielne z unimobuniek. Mimo týchto blokov je osadený monoblok telocvične, ktorý nie je prepojený s hlavnou budovou.

Objekt školy je realizovaný ako trojpodlažná budova, zastrešená plochou strechou. Nosnú konštrukciu hlavných pavilónov tvorí skelet s pozdĺžnym nosným systémom prevažne v module 6,5 m. Stropné konštrukcie sú zo stropných dosiek PZD hr. 150 mm.

Obvodový plášť i nosná vnútorná stena je riešená ako murovaná z dierovaných metrických tehál CDm hr. 365 mm. Otvorové konštrukcie sú z päťkomorových plastových profilov s izolačným dvojsklom. Strešná konštrukcia trojpodlažného bloku je plochá s rímsami so spádom do strednej časti a strecha jednopodlažného bloku šatní je tiež plochá so spádom do odvodňovacích žľabov. Obvodový plášť (obvodové steny, strešná konštrukcia, podlaha na teréne) svojimi tepelnotechnickými vlastnosťami nevyhovoval požiadavke STN 73 0540-2, čl. 3.2.1 a ani budova ako celok svojou potrebou tepla na vykurovanie nevyhovo-vovala požiadavke STN 73 0540-2, čl. 7.3. Návrhom obnovy objektu bolo prerobiť budovu na nízkoenergetický štandard. Bolo preto treba celú obalovú konštrukciu izolovať od vonkajšieho prostredia a navrhnúť novú technológiu pre udržiavanie klímy v interiéroch s vysokoúčinnými zariadeniami a zariadeniami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie. viac…

Autor: Ing. Mária Zemčíková


File to download:

Top