References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Hydac investuje do fabriky na Orave

Tvrdošín – Nemecká skupina Hydac, ktorá patrí k najväčším eu rópskym výrobcom hydraulických komponentov a systémov, rozširuje pôsobenie na Slovensku. Jej výrob ný závod Hydac Electronic, pôso biaci v priemyselnom parku Tvrdo šín – Krásna Hôrka, plánuje inves tovať do stavby nových výrobných priestorov približne 45 miliónov ko rún. Ďalšie náklady si vyžiada ná kup technologických zariadení.
V jednom z najväčších výrobných podnikov na hornej Orave sa za oberajú výrobou elektronických prvkov pre strojársky priemysel, predovšetkým elektromagnetov na hydraulické ventily.
Hydac sa etabloval na sloven skom trhu už od začiatku 90. rokov. Jeho prvá dcérska spoločnosť pôso bí v Martine a špecializuje sa na pre daj hydraulických komponentov. Okrem toho zabezpečuje výrobu a servis hydraulických systémov po užívaných v priemysle. Medzi jej odberateľov patrí bratislavský SlovnaftContinental Matador Rubber Puchov či košický U.S. Steel. Spo ločnosť v minulosti zabezpečovala dodávky aj pre viaceré vodné diela a malé vodné elektrárne. Spoločné tržby oboch slovenských závodov Hydacu vlani dosiahli zisk celkovo viac ako 500 miliónov korún.
Vo výrobnej divízii situovanej v Tvrdošíne by podľa vedenia firmy malo nájsť uplatnenie vyše 100 no vých zamestnancov. Vzhľadom na požiadavku zvýšenia výroby a ob medzené priestorové možnosti exis tujúcej výrobnej haly, plánuje ne mecký investor na Orave rozšírenie produkčných kapacít na odkúpe ných pozemkoch v tesnej blízkosti svojho existujúceho závodu.
Skupina Hydac má vo svete spo lu 43 dcérskych spoločností s rôz nym zameraním výrobných a ser visných aktivít. Zamestnáva vyše 5 000 ľudí. Produkčná základňa na Orave je pre Hydac prvým výrob ným závodom v regióne strednej a východnej Európy. Rozširovanie kapacít súvisí so záujmom o hyd raulické prvky a systémy v priemy selných podnikoch, ale aj v energe tike, stavebnej a manipulačnej tech nike. Rast tržieb očakáva i dánska spoločnosť Sauer-Danfoss, ktorej prevádzky v Považskej Bystrici a Dubnici nad Váhom patria na našom trhu k najväčším v biznise s hydraulikou.      
zdroj: Norbert Vrabec

File to download:

Top