References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Dodržať slušnosť a právo je najdôležitejšie

Začínal ako projektant a postupne vybu doval spoločnosť Proma v Žiline, ktorá dnes zamestnáva vyše sto ľudí a pro speruje v investičnej príprave stavieb s me dzinárodnou orientáciou. Je členom pre zídia Medzinárodnej federácie stavebného priemyslu v Bruseli a externým poradcom ministra výstavby a regionálneho rozvoja.
REVUE PRIEMYSLU: Čo je z pohľadu manažé ra najdôležitejšie pre dosiahnutie úspechu? Ján Majerský: Mať veľkú dávku sebadisciplí ny, odriekania a stále sa vzdelávať, pretože moje technické vzdelanie mi nestačí pre vedenie podniku. Ľuďom som ukázal ces tu, určil cieľ a snažil som sa ich motivovať pre výsledky a vytvárať pre to podmienky. Väčšina to pochopila a splnili sme očaká vania našich klientov.
Aké schopnosti alebo vedomosti si naj viac ceníte?
Majerský: Najdôležitejšie je vedieť pozitívne a sebakriticky zhodnotiť svoje schopnosti a možnosti. Čo chceme robiť a za akým cie ľom. Potom si určiť korektné pravidlá, za akých chcem svoje ambície a ciele naplniť. To najdôležitejšie v živote a práci je, aby sme dodržiavali slušnosť a právo. Okrem toho dodržať základný princíp a podstatu podnikania, ktorý je v povinnosti a zod povednosti majiteľov firiem zabezpečiť prirodzenú reprodukciu podniku. Pre to musia vytvárať zisk. Je tragédiou pre za mestnancov a firmu, ak si podnikateľ pomýli tržbu so ziskom. Ďalej treba vy­trvalosť, zodpovednosť za svoje konanie a ovládanie zásad tímovej práce. K tomu musíme pridať veľkú dávku pokory, tole rancie a úcty k nášmu okoliu. Funguje to, i keď je to niekedy v riadiacich pozíciách až neprekonateľné ťažké.
 
Čo považujete za svoj najväčší vklad pri bu dovaní firmy Proma?
Majerský: Od začiatku mi bolo jasné, čo som chcel dosiahnuť. V roku 1994 som si napísal svoj cieľ za ktorým som systema ticky, trpezlivo a s pokorou postupne išiel. Postupne som ciele zvyšoval, upravoval, ale hlavne vytrvalo sa ich držal. Prácu projektanta som ovládal veľmi podrobne, čo je podmienkou pre riadenie tímu a na stavenie správnej motivácie pracovníkov, ktorých som postupne získaval pre Promu. Dnes ich je takmer 100 a rozhodujúci sú pri mne takmer od začiatku. Od začiatku som svojim kolegom hovoril o etike a pod nikovej kultúre. Bolo to správne.

 

Čo je pre vás ako prezidenta zväzu z pro fesionálneho hľadiska dôležité?

 

Majerský: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska reprezentuje najväčšiu silu sta vebných podnikov na Slovensku. Ročný objem stavebnej produkcie, ktorú vytvo ria členovia zväzu je vyše 72 miliárd ko rún, čo je viac ako 45 percent z celkového objemu stavebnej produkcie vytvorenej na Slovensku. Je to silný finančný poten ciál, ktorý musí byť rešpektovaný. Žijeme v období stavebnej konjunktúry, podstat ná väčšina lídrov stavebného priemyslu má zahraničných majiteľov, mení sa kul túra komunikácie medzi podnikmi, štan dardizujú sa naše obchodné vzťahy, zvyšuje sa konkurencia. Vo zväze vytváram platformu pre plodnú výmenu odborných názorov.

 

 

Čoho sa musí manažér vyvarovať, aby bol úspešný v zahraničí?
Majerský: Musí poznať zvyky v pracovných aj osobných stykoch, kultúrne a komunikačné spôsoby, ovládať jazyk minimálne na hovorovej úrovni a vedieť sa veľmi dobre zorientovať v odbore, v ktorom pracuje. Práca v zahraničí je špecifická technickými podmienkami, systémom organizácie práce, kultúrou vzťahov a jazykom. Systém projektovania a investičnej prípravy nemá výrazné odlišnosti ale podstatný rozdiel je v normách a územných podmienkach. Musíme ich ovládať, aby sme mohli pracovať v inej krajine.
 
Vidíte rozdiely v riadení stavebných f riem v Európe v porovnaní so Slovenskom
Majerský: Rozdiely som videl na začiatku nášho podnikania. Myslím si, že dnes u vo väčšine našich stavebných podnikov nie sú výrazné rozdiely v systéme práce a organizačných schémach. Procesné riadenie vo veľkých firmách je už samozrejmosťou. K zavedeniu osvedčených systémov riadenia veľmi prispeli aj akvizície zahraničných firiem do našich podnikov, ktoré priniesli organizačné a systémové zmeny osvedčené rokmi v zahraničí. Je to Je to aj iná podniková kultúra, ktorá je dôležitá pre partnerskú identifikáciu firiem.
 
zdroj: Marián Hude, 5/Máj 2008 REVUE PRIEMYSEL

File to download:

Top